Tellusgruppen förvärvar skolbolag verksamt i Stockholm och Linköping

IR - regulatoriska

Tellusgruppen AB förvärvar Thea privata grundskola (Theducation AB). Bolaget driver grundskolor i Stockholm och Linköping. Med förvärvet fördubblar Tellus­gruppen sin verksamhet inom grundskolan, från cirka 400 utbildningsplatser till sammanlagt runt 900 platser.

Tellusgruppens dotterbolag, Tellusskolan AB, förvärvar 125 458 aktier eller 93,6 procent av Theducations aktier. Köpeskillingen på kassa- och skuldfri basis uppgår till 26,6 MSEK med ett sannolikt tillägg om 4,1 MSEK som är villkorat till förlängning av Brommaskolans bygglov. Ytterligare 6 700 aktier (5 procent av aktierna) kommer att förvärvas till motsvarande villkor inom kort. Tellusgruppen har för avsikt att förvärva samtliga aktier i bolaget. Därtill utgår en möjlig tilläggsköpeskilling om cirka 3,5 MSEK som kommer att realiseras i juli 2023. Tilläggsköpeskillingen är beroende av eventuell användning av bolagets vilande skoltillstånd samt skolornas elevantal under verksam­hetsåret 2022/2023.

Köpeskillingen avses finansieras med en säljarrevers om 5,7–6,8 MSEK och banklån om 16,4 MSEK. Resterande betalas med egna medel. Reversen förfaller till betalning
12 månader efter tillträde.

– I och med affären driver Tellusskolan två starka och efterfrågade varumärken; Thea och Robinson. Dessa två varumärken ska behålla och utveckla sina särdrag medan samordningsfördelar ska tas till vara, säger Tellusgruppens vd Bijan Fahimi. Med den här affären ökar vi vår möjlighet att överträffa vårt tillväxtmål på 30 procent per år för 2021 och 2022. Vi mer än fördubblar vår grundskoleverksamhet och erbjuder runt 900 utbildningsplatser i tre kommuner.

I och med denna affär expanderar Tellusgruppen till ett nytt län; Östergötland och till­växtstaden Linköping. Detta öppnar nya möjligheter även för Tellusgruppens övriga dotterbolag som bland annat driver förskolor och barnpassning.

Tellusskolan blir därmed plattform för två starka varumärken. Tellusgruppens för­värvsstrategi innebär att ytterligare skolverksamheter kommer att adderas till denna plattform framöver där en mångfald av pedagogiska erbjudanden kombineras med effektiv administration och gemensamma spjutspetsfunktioner. Förvärvet underteck­nades den 23 augusti och genomförs den 1 september.

Under perioden 1 juli 2020 till och med den 30 juni 2021 uppgick Theducations in­täkter enligt preliminära siffor till 56,8 MSEK och rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, till 3,0 MSEK.

Utöver två skolverksamheter har Theducation även ett vilande skoltillstånd i Stock­holm. Kombinerat med Tellusgruppens välutvecklade nätverk bland fastighetsägare skapar detta god möjlighet till ytterligare skoletablering i Stockholm framöver.

Anne Lindblad Silfverswärd, nuvarande huvudägare, stannar i verksamheten fram till sin pensionering.

För ytterligare information
Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen AB
bijan.fahimi@tellusgruppen.se

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-503 015 50 och på e-post, ca@mangold.se.

MAR
Denna information är sådan information som Tellusgruppen AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande 2021-08-23 klockan 14:15 CEST.