Tellusgruppen AB offentliggör kvartalsrapport för första kvartalet 2021

IR - regulatoriska, Övrigt

Årets första kvartal har för Tellusgruppen AB (publ) präglats av en intensiv tillväxt kom­binerat med arbete kring den förestående noteringen på Nasdaq First North. Tack vare en decentraliserad organisation och kompetenta medarbetare har Tellusgruppen dessutom kunnat utveckla samtliga affärsområden under perioden och går med tillförsikt in i nästa kvartal.

Första kvartalet 2021

 • Den höga tillväxten fortsatte under perioden och intäkterna uppgick till 59,0 MSEK (40,8), en ökning med 44,7 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Antalet inskrivna barn och elever uppgick till 1 566 (1 095), en ökning med 43,0 procent. Antalet utbildningsplatser ökade med 91,4 procent och uppgick till
  2 126 (1 111).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,5 MSEK (0,9). Justerat för poster av engångskaraktär uppgick EBITDA till -0,5 MSEK (1,9). Resultatet tyngdes av tillväxtkostnader där resultat från enheter under nyetableringsfas uppgick till
  -2,4 MSEK (-0,6 MSEK).
 • Justerad EBITDA-marginal uppgick till -0,9 procent (4,7).
 • Periodens resultat uppgick till -2,5 MSEK (0,6).
 • Nettoinvesteringar under perioden uppgick till 1,1 MSEK (14,4).
 • Ej kostnadsförda emissionskostnader för pågående emission uppgick till 1,9 MSEK och bokfördes mot överkursfond.
 • Periodens kassaflöde uppgick till -7,0 MSEK (2,7) och koncernens likvida medel uppgick till 1,8 MSEK vid periodens slut.

Väsentliga händelser under perioden

 • I början av januari 2021 startades förskolan Robinson i Enköping. Förskolan har tillstånd för 150 barn och i februari var 48 procent av platserna fyllda.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Den 26 april 2021 erhöll Tellusgruppen AB (publ) ett godkännande för listning på Nas­daq First North Growth Market och handel med bolagets aktier startade den 28 april. 2 500 000 aktier och 2 500 000 teckningsoptioner emitterades, vilket tillförde bola­get 20 MSEK i kontant emissionslikvid före emissionskostnader. Antalet aktier ökade således från 10 032 100 till 12 532 100 och aktiekapitalet från 500 000 SEK till 624 600 SEK. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer ytterligare 2 500 000 nya aktier att emitteras i maj 2022 till en teckningskurs om 10,40 SEK per aktie. 80 procent av emissionens volym placerades under tecknings­perioden. Den öppna teckningsperioden slutade med 280 procents teckning.
 • Tillståndet för förskolan Växthusets permanenta lokaler blev 96 utbildningsplatser vilket är 36 platser fler än tillståndet för den tillfälliga lokalen.

Vd:s kommentar
”Tellusgruppen är ett av utbildningssektorns tydligaste tillväxtbolag. I grunden präglas verk­samheten av samma förutsättningar som andra bolag inom barnomsorg och utbildning, näm­ligen relativ stabilitet i intäkter och kundrelationer i en politiskt styrd, publik miljö. Det som skiljer oss från våra branschkollegor är den höga tillväxttakten i såväl egna nyetableringar som i förvärv. Vi är ett offensivt bolag i en stabil bransch.

Trots ett intensivt kvartal med förberedelser inför Tellusgruppens notering på Nasdaq First North i slutet av april, har bolagen tack vare en decentraliserad organisation och kompetenta medarbetare kunnat utveckla samtliga affärsområden.”

Bijan Fahimi
Vd Tellusgruppen

Styrelsen
Tellusgruppen AB (publ)

Länk till rapporten
Här kan du ladda hem rapporten.

För ytterligare information
Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen AB
bijan.fahimi@tellusgruppen.se
+46 707 167 453

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer
08-503 015 50 och på e-post, ca@mangold.se.

MAR
Denna information är sådan information som Tellusgruppen AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande 2021-05-28 klockan 8.30 CEST.

Om Tellusgruppen AB (publ)
Tellusgruppen är en långsiktig ägare av välskötta bolag inom sektorerna för utbildning och för barnomsorg. Koncernen är för närvarande huvudman för 23 förskolor, fyra grundskolor och tillhandahåller även barnpassning och läxhjälp.

Tellusgruppen bildades 2012 som moderbolag för Tellusbarn (Tellusbarn grundades år 2007) och som plattform för framtida expansion inom utbildnings- och barnomsorgssektorn.

Tellusgruppens affärsidé är att starta, driva och utveckla lönsamma och växande dotterbolag inom sektorerna för barnomsorg och för utbildning. Bolaget ska vara moderbolaget i en koncern som erbjuder och levererar högkvalitativa, nyskapande och efterfrågade verksamheter inom sina respektive områden.