Tellusgruppens unitemission övertecknades kraftigt

IR - regulatoriska

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDKOREA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBU­TIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMA­TION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

På tisdagen den 20 april 2021 avslutades teckningsperioden i Tellusgruppen AB:s (publ) (”Tellusgruppen” eller ”Bolaget”) unitemission inför den planerade noteringen på Nasdaq First North Growth Market (”Erbjudandet”). Erbjudandet om 20 MSEK övertecknades kraftigt och den totala teckningen uppgick till cirka 56 MSEK från över 1 500 investerare, vilket motsvarar en total tecknings­grad om cirka 280 procent. Erbjudandet om 20 MSEK säkerställdes av teckningsåtagare till 80 procent, motsvarande 16 MSEK. Utöver teckningsåtagarnas åtagande kvarstod 4 MSEK i det öppna erbjudan­det som övertecknades till cirka 1 000 procent. Bolaget tillförs därmed 546 nya aktieägare genom Erbjudandet.

”Den höga teckningsgraden visar att skol- och förskolebranschen är intressant för investerare. Skol­sektorn är en stabil bransch med en spännande potential. Det fina gensvaret vi har fått visar även på intresset för vårt bolag som är långsiktiga ägare med en mycket spännande tillväxtpotential. Det stora intresset gör att vi nu får en bredare grund att verka utifrån, något som har varit en av våra priorite­ringar med noteringen. Vi välkomnar alla nya aktieägare i Tellusgruppen”, säger Bijan Fahimi som är vd för Tellusgruppen.

Teckning
Erbjudandet tecknades till cirka 280 procent, vilket innebär att 2 500 000 aktier och 2 500 000 teckningsoptioner emitteras och Bolaget tillförs därmed 20 MSEK i kontant emissionslikvid före emissionskostnader.

Tilldelning
Till följd av det stora intresset har inte alla tecknare erhållit tilldelning. Tilldelning av units, tecknade inom ramen för emissionerna, sker i enlighet med de principer som angivits i investeringsmemoran­dumet vilket offentliggjordes den 31 mars 2021. De tecknare som erhållit tilldelning via anmälan till förvaltare erhåller meddelande om tilldelning via sin respektive förvaltare. Så snart emissionen registrerats hos Bolagsverket kommer teckningsoptioner av serie TO1 att levereras till respektive depå eller VP-konto. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut den 22 april 2021.

Aktier och aktiekapital
Efter registreringen av samtliga aktier och teckningsoptioner i emissionerna kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 10 032 100 till 12 532 100 och antalet teckningsoptioner av serie TO1 uppgå till 2 500 000. Aktiekapitalet i Bolaget kommer att öka från 500 000 SEK till 624 600,03 SEK. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjas för teckning av aktier kommer ytterligare 2 500 000 nya aktier att emitteras och Bolagets aktiekapital kommer därmed att öka med ytterligare 124 600,03 SEK.

Preliminär tidplan
Likviddag i emissionen är beräknad till den 26 april 2021.

Första handelsdag för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market är beräknad till den 28 april 2021, förutsatt godkänd ansökan, vilket kommer att tillkännages genom separat pressmeddelande.

  • Teckningsoptionerna som hänförs till Erbjudandet kommer emitteras till innehavaren när emissionen registrerats hos Bolagsverket. Bolaget kommer ansöka om upptagande till handel av teckningsoptionerna i samband med registreringen och första dag för handel kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Rådgivare
Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet.

För ytterligare information
Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen AB
bijan.fahimi@tellusgruppen.se
+46 70 716 74 53

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 och på mail, ca@mangold.se.

Denna information är sådan information som Tellusgruppen AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 22 april 2021 kl. 10.45 CEST.

Om Tellusgruppen AB (publ)
Tellusgruppen är en långsiktig ägare av välskötta bolag inom sektorerna för utbildning och för barn­omsorg. Koncernen är för närvarande huvudman för 23 förskolor, fyra grundskolor och tillhandahåller även barnpassning och läxhjälp.

Tellusgruppen bildades 2012 som moderbolag för Tellusbarn (Tellusbarn grundades år 2007) och som plattform för framtida expansion inom utbildnings- och barnomsorgssektorn.

Tellusgruppens affärsidé är att starta, driva och utveckla lönsamma och växande dotterbolag inom sektorerna för barnomsorg och för utbildning. Bolaget ska vara moderbolaget i en koncern som erbjuder och levererar högkvalitativa, nyskapande och efterfrågade verksamheter inom sina respektive områden.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmedde­lande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värde­papper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller någon annan. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och utvalda institutionella investerare sker endast genom det investerings­memorandum som Bolaget offentliggör.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis ”avser”, ”siktar på”, ”förväntar”, ”förutser”, ”kan”, ”uppskattar”, ”planerar”, ”beräknar” och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller in­direkta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Ett investerings­beslut med anledning av Erbjudandet ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier och teckningsoptioner. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investe­rare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Kopior av detta pressmeddelande eller informationen häri får inte, helt eller delvis, direkt eller indirekt, distribueras eller sändas till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, bosatt eller befinner sig i, dessa länder.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i, Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.