Välkommen till Tellusgruppen.

Tellusgruppen är en långsiktig ägare i välskötta och lönsamma företag inom barnomsorg och utbildningssektorn. Genom professionell styrning och tillvaratagande av synergier utvecklar vi affärsidéer kring efterfrågade tjänster och produkter till bolag med växtkraft.

Tellusgruppen ska utveckla befintliga och introducera nya verksamheter för att säkra koncernens tillväxt med ökad kvalitet och fortsatt lönsamhet.